HOMEdecors sklep internetowy z nami udekorujesz swój dom i nie tylko ...
  Strona główna » Katalog » Konkurs Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie

KUCHNIA

SYPIALNIA

ŁAZIENKA

BIURO

FOTOTAPETY I OBRAZKI

NA PREZENTY

OUTLET
Nowości więcej
Kołdra satyna bawełniana 135x200 cm. zestaw
Kołdra satyna bawełniana 135x200 cm. zestaw
729,00zł
Producenci
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Regulamin Konkursu
Regulamin konkursu "Pokój urwisa"

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Urwisowo.pl.
I Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursy pod nazwą "Pokój urwisa" (zwanego w dalszej części Regulaminu "Konkursem") jest Beata Sakowska Agencja Wydawniczo-Usługowa "Magiczna Łódź" NIP: 586-161-80-98,. REGON: 1009994380, adres rejestrowy ul. Romanowska 55i/46, 91-174 Łódź zwany dalej "Organizatorem".
1.2. Konkurs rozpoczyna się 6.12.2012 r. i kończy w dniu 16.12.2012 r. godz. 19:00 czasu środowo europejskiego (dalej "Czas Trwania Konkursu").
1.3. Sponsorem Nagród jest HomeDecors (Planetarium,, 90-203 Łódź, ul. Pomorska 41) (zwany dalej Sponsorem Nagród).
1.4. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym Facebook w postaci Wydarzenia.
1.5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. W skład komisji Konkursowej wejdą:
a. Beata Sakowska - Redaktor Naczelna Urwisowo.pl, Przewodnicząca Komisji Konkursowej
b. Maciej Gembal - delegowany przez Sponsora Nagród.
1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny

II Warunki udziału w Konkursie
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "Uczestnicy"), które:
a. polubią funpage "Urwisowo.pl" (http://www.facebook.com/pages/urwisowopl/163962310299977) oraz "Homdedecors.pl" (http://www.facebook.com/pages/homedecorspl/128091457236356) na portalu społecznościowym Facebook oraz wezmą udział w Wydarzeniu "Konkurs Pokój Urwisa" umieszczając na stronie Wydarzenia zdjęcie pokoju urwisa.
b. zaakceptują warunki Regulaminu.
2.2. Pozostawione przez Uczestnika zdjęcie zwane jest dalej w niniejszym Regulaminie "Zgłoszeniem". Zgłoszenie dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki regulaminu nie będą brały udziały w Konkursie.
2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

III Zasady i przebiegu Konkursu
3.1. Zadaniem Uczestników jest:
a. polubienie funpage'a Urwisowo.pl oraz Homdecors.pl
b. Pozostawienie w komentarzach do Wydarzenia zdjęcia przedstawiającego pokój urwisa
3.2. Za moment wysłania Zgłoszenia uznaje się pojawienie się komentarza w Wydarzeniu.
3.3. W Konkursie nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, wyłonione przez Komisję Konkursową, przy czym pierwsze miejsce otrzyma Nagrodę Główną, pozostałe dwa Nagrody Pocieszania (decyduje ocenia wartości kreatywnej i pomysłu).
3.4. W Konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie raz.
3.5. W ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu zostanie zwołane zebranie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.
3.6. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona w Wydarzeniu oraz na funpage'ach Urwisowo.pl oraz HomeDecors.pl. Zostanie również wysłana wiadomość do Zwycięzców przez portal Facebook w ciągu jednego dnia od posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu.
3.7. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
3.8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązania się Uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3.9. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną na adres (konkurs@homedecors.pl) następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
c. numer telefonu komórkowego.
3.10. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 9 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
3.11. Nagroda zostanie wysłana przez Sponsora Nagród na jego koszt. Sponsor Nagród podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

IV Prawa autorskie.
4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami zgłoszonych zdjęć i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

V Dane osobowe
5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora i Sponsora Nagród do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Organizator i Sponsor Nagród będą mieli prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysłania informacji związanych z konkursem. Zleceniodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzaniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
5.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.

VI Nagrody
6.1. Nagroda Główną w Konkursie jest regał na zabawki z kolekcji "Kubuś Puchatek" (http://homedecors.pl/product_info.php/cPath/1_40/products_id/108). Nagrodami pocieszenia są dwie poduszki dekoracyjne z motywami "Hello Kitty" oraz "Thomas&Friends".
6.2. Sponsor Nagród oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianej w ramach niniejszego Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993r. Nr.90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te są wolne od podatku dochodowego.
6.3. W przypadku, gdy Zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
6.4. Sponsor Nagród wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zmiany jej na inną Nagrodę. VII Reklamacje
71.1 Reklamacje mogą być składane w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
7.2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Agencja Wydawniczo-Usługowa "Magiczna Łódź" ul. Andrzeja Struga 26, pokój nr 5, łódź z dopiskiem "Pokój urwisa".
7.3. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w puncie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 21 dni od daty ich doręczenia.
7.4. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczny głosów decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
7.5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
7.6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną.
7.7 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

VIII Postanowienia końcowe
8.1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
8.2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: redakcja@urwisowo.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
8.3. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie serwisu www.urwisowo.pl.
8.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8.5. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowane będą miały przepisy prawa polskiego.
Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Facebook
click facebook.com
Bestsellery
Wieszak na ręczniki Moeve Bamboo
01.
Wieszak na ręczniki Moeve Bamboo
Zestaw noży na stojaku Swiss-Hufeisen
02.
Zestaw noży na stojaku Swiss-Hufeisen
Antyalergiczna poduszka 70x80 cm.
03.
Antyalergiczna poduszka 70x80 cm.
Wieszaki PTAKI
04.
Wieszaki PTAKI
Drzewko na biżuterię i akcesoria Czarne
05.
Drzewko na biżuterię i akcesoria Czarne
Wieszak na klucze Budka
06.
Wieszak na klucze Budka
Antyalergiczna poduszka 40x40 cm.
07.
Antyalergiczna poduszka 40x40 cm.
Korki do wina KIELISZKI
08.
Korki do wina KIELISZKI
Kosz na śmieci Moeve - Bamboo
09.
Kosz na śmieci Moeve - Bamboo
Pojemnik Moeve Soft Shape - Brown
10.
Pojemnik Moeve Soft Shape - Brown
OUTLET więcej
Prześcieradła jersey z gumką 220x200 cm Fioletowe
Prześcieradła jersey z gumką 220x200 cm Fioletowe
79,00zł
39,50zł
Płatności
Copyright 2011 homedecors.pl Wszelkie prawa zastrzezone.

X Zamknij
Adres e-mail Imię Nazwisko
FaceBook